Odpověď MŠMT Učitelské platformě k novele vyhlášky 177 o ukončování vzdělávání v SŠ maturitní zkouškou

Ke dni 15. 10. 2020 nabývá účinnosti novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejňujeme proto odpovědi MŠMT na nejčastěji kladené otázky, které se novely týkají.

Seznam použitých zkratek
AJ – anglický jazyk
CJ – cizí jazyk
ČJL – český jazyka a literatura
DT – didaktický test
MAT – matematika
NJ – německý jazyk
PP – písemná práce
PPP – pedagogicko – psychologická poradna
PUP – přiznané uzpůsobení podmínek
RVP – rámcový vzdělávací program
ŘŠ – ředitel školy
SERR – Společný evropský referenční rámec pro jazyky
U/N – uspěl / neuspěl
ÚZ – ústní zkouška

Dotazy zpracovaly: Dagmar Škorpíková, Lucie Bušová

Umožňuje vyhláška výklad, že v profilové části cizí jazyk studenti jedné školy a jednoho vzdělávacího programu maturují na různých úrovních pokročilosti jazyka? Mají tak jiné hodnocení a jiné zadání dle své úrovně pokročilosti, byť konají v jednom termínu?
Úroveň musí vycházet z RVP pro daný obor vzdělání. Známka bude mít srovnatelnou váhu pro všechny žáky. Jinou váhu by měla jednička úrovně B2 dle SERR a jinou při B1 dle SERR.

Je možnost z jednoho a téhož jazyka maturovat?:
a) v návaznosti na státní část (tedy PP + UZ + DT),
b) pouze profilově (tedy jen PP + UZ), např. když student chce ve státní části maturovat z jiného jazyka (tedy maturuje z více jazyků a jen jeden napojuje na státní).
Ani z českého jazyka a literatury ani z cizího jazyka (stejně tak jako v jiných profilových zkouškách) není možné skládat dvě zkoušky v profilové části ze stejného obsahu vzdělávání dle RVP. Pokud by ve společné části zvolil např. anglický jazyk (DT), pak musí v profilové části konat zkoušku z anglického jazyka formou písemné práce a ústní zkoušky (nebo nahradit výsledkem mezinárodního certifikátu, pokud to ředitel školy umožní) a dále si může, pokud to bude v nabídce povinných nebo nepovinných předmětů pro daný obor vzdělání, zvolit i další zkoušku z cizího jazyka (konanou formou PP a ÚZ) např. z němčiny.

Bude možné u zkoušky z cizího jazyka profilovou část (PP+UZ) navázanou na státní (DT) nahradit certifikátem?
Dosud nahradit zkoušku ve společné části nešlo, nyní PP a ÚZ uznat půjde, tj. 1 povinná a 1 nepovinná zkouška z jazyka se může nahradit výsledkem mezinárodního certifikátu dle § 81 odst. 6 školského zákona.

Pokud maturanti mají certifikát C1 z NJ a mnoho z nich B2 nebo C1 z AJ, bude je možné uznat?
Certifikáty mohou nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku v profilové části.

Je složení DT podmínkou konání profilové MZ, nebo je možné je brát nezávisle, a tedy v případě neúspěchu i opakovat nezávisle na sobě?
Úspěšné napsání DP není to podmínka pro připuštění k profilovým zkouškám, je ale podmínkou pro zisk maturitního vysvědčení.

Jaká je nejnižší nutná hodinová dotace předmětu, aby z něj mohla být skládána maturitní zkouška? Je nutné předmět učit celé 4 roky, nebo je možná například dotace 0 + 0 + 2 + 2 (tj. dvě hodiny týdně poslední dva roky)?
Nejnižší dotace je 1 hodina týdně vyučovaná po čtyři roky vzdělávání (1-1-1-1) nebo dvouhodinová dotace ve dvou ročnících (0-0-2-2 nebo 2-2-0-0 či jakkoliv jinak rozložené), záleží na celkovém počtu odučených hodin. Jedná se pouze o předměty nebo jiné ucelené části vzdělávacího obsahu vyučované po celé studium.

Jak se na základě novely vyhlášky konkrétně mění podoba zkoušky z ČJ a CJ?
Ve společné části se konají pouze DT, hodnoceny budou U/N. Na konání společné části z ČJL a CJ je vždy vázána profilová část tvořena PP a ÚZ, jejíž úroveň odpovídá RVP (SOŠ B1/ GY B2). Druhý cizí jazyk je konaný pouze v profilové části, tedy PP+ÚZ v úrovni dané RVP.

Musí být pracovní list k ústní zkoušce monotematický?
Ano, musí být monotematický. Maturující žák si losuje před konáním zkoušky jedno z 20 až 30 témat, které stanoví ředitel školy, stejně tak jako u všech ostatních zkoušek konaných ústní formou před zkušební maturitní komisí.

Můžeme si do UZ kromě odborné části přidat i reálie? Naše původní představa byla čtyři části a dvě různá konverzační témata jako dosavadní 1. a 2. část ústní zkoušky; reálie; odborné téma. Novela vyhlášky nám to zatím zřejmě neumožňuje.
Sestavení pracovního listu je v kompetenci školy, není limitováno, z kolika bude složen částí, ale musí splňovat podmínku monotematičnosti. Odborná slovní zásoba nemůže tvořit samostatnou a tematicky odlišnou část téhož pracovního listu. Reálie mohou být součástí témat vztahujících se k jednotlivým zemím nebo např. k tématu „Cestování“.

Jak se bude postupovat v případě, kdy žák neprospěje u jedné z části zkoušky z ČJ či CJ?
Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, je nutné úspěšně vykonat všechny části dané zkoušky. Pokud by z PP byla 5, musí žák konat opravnou zkoušku ve formě PP.

Pokud absolvují žáci zkoušku z jazyka jako profilovou (a ve společné části MZ dělají matematiku), mají v profilové části písemnou práci a ústní zkoušku. Je možné dát žákům, kteří skládají společnou část zkoušky, do profilové zkoušky didaktický test?
Ne, zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají v profilové části vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Je stanoven jednotný postup k opravování písemných prací a hodnocení ústní zkoušky?
Stanovení kritérií hodnocení je po přesunutí PP a ÚZ do profilové části maturitní zkoušky v kompetenci ředitelky / ředitele školy. Využití tabulky CERMATu je možné pouze pro inspiraci, vzhledem k vytváření zadání ve školách.

Je podoba ústní maturitní zkoušky z ČJL zcela na uvážení školy, nebo je tam nutné dodržet například práci s textem nebo nějaké předepsané hodnocení jako bylo v současnosti od Cermatu?
Podobu blíže specifikuje § 14b vyhlášky. Ředitel školy stanoví školní seznam literárních děl, žák dle nabídky a školou stanovených parametrů sestaví vlastní seznam lit. děl. ÚZ probíhá jako řízený rozhovor s využitím pracovního listu s úryvky z konkrétního literárního díla, ověřování učiva jazyka a slohu má být součástí pracovního listu.

Které podmínky musí žák splnit, aby byl v maturitní zkoušce hodnocení prospěl s vyznamenáním?
Žák prospěl s vyznamenáním, pokud úspěšně vykonal všechny dílčí zkoušky (ve společné části uspěl u povinných zkoušek) a v profilové části nebyl z žádné povinné zkoušky hodnocen stupněm horším než 2 a aritmetický průměr profilové části není vyšší než 1,5. V případě uznávání certifikátů se pravidla nemění, platí stávající podmínky.

Když nabídneme v rámci profilové zkoušky matematiku, bude volitelným předmětem?
ŘŠ může do nabídky povinných zkoušek zařadit předměty, jež splňují dotaci 4 hodin v celkovém součtu a jsou v souladu s RVP a ŠVP.

Chápeme správně, že kdo si zapíše jazyk ve společné části, má tím pádem povinnou i profilovou zkoušku z tohoto jazyka? Neměl by maturant spíše volit mezi jazyky a matematikou?
Poměr zkoušek (dílčích zkoušek) se od předchozího modelu nezměnil. Z matematiky se koná pouze didaktický test (ve společné části) a z cizího jazyka se konají didaktický test, písemná práce a ústní zkouška (jen rozložené mezi společnou a profilovou část).

/Shrnuto: povinně DT ČJ + 1 DT z MAT nebo jazyka + povinně 1 profilová z jakéhokoliv jazyka (ne ve vazbě na DT) nebo matematiky Tato skutečnost vychází z platného znění školského zákona/konkr. zákona č. 284/2020 Sb./

Jak dlouho trvá příprava v profilové části?
U ÚZ z ČJL a CJ v profilové části je možnost volby 15-20 min. Kritéria hodnocení jsou v kompetenci ŘŠ. Využití tabulky CERMATu je možné pouze pro inspiraci, vzhledem k vytváření zadání ve školách.

Pro žáky, kteří budou maturovat z českého jazyka, matematiky (společná část) a k tomu si vyberou cizí jazyk a další předmět: může mít ústní zkouška z cizího jazyka stejnou podobu jako pro ty, kteří konají cizí jazyk ve společné části (kde si ústní zkoušku řídí sama škola)?
Zkouška z jazyka v profilové části je shodná pro všechny žáky téhož vzdělávacího oboru dle RVP.

Bude upravena maturita z českého jazyka pro žáky, u kterých není čeština mateřský jazyk?
Ano, podle § 20 školského zákona se žákovi na jeho žádost prodlužuje doba konání písemné práce o 40 procent. Při konání písemné práce může použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.

Musí být u maturitních oborů SOŠ a SOU odborná terminologie u každé otázky?
Otázky musí být monotematické, pokud lze odbornou terminologii zakomponovat do jednotlivých témat, v opačném případě lze vedle všeobecných témat pro cizí jazyk vytvořit samostatná témata, jež plně odpovídají rozsahu odborné slovní zásoby podle RVP. Toto je dáno u oborů vzdělání kategorie M a L.

Dodává CERMAT ještě stále témata slohu, nebo je může případně na vyžádání školy dodat?
Písemná práce je nyní v kompetenci školy, ta vytváří, zadává a hodnotí. Cermat vstupuje pouze do přípravy a vyhodnocení společné části maturitní zkoušky. Vzorová témata např. pro inspiraci, která byla využita v předchozích letech jsou zveřejněna na webu Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Jakou podobu bude mít písemná práce z CJ?
Písemná práce z cizího jazyka má stanoven limit nejméně 200 slov a dobu trvání nejméně 60 minut. Žák si zvolí 1 zadání.

Co znamená “Jedno nebo vice zadání ke konkrétnímu tématu” a “odborná terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání”? Znamená to, že vylosované téma bude na středních odborných školách jen odbornost ? Pro odborné školy nebudou témata jako například Family, Shopping, Food, Global problems, Free time, Social events, Multimedia?
Jedno nebo více zadání ke konkrétnímu tématu znamená výhradně monotematické zadání. Odborné školy vyučují jazyk dle RVP – tomu bude odpovídat výběr témat, pokud lze otázky týkající se odborné terminologie zakomponovat do tématu shopping, global problems atd, záleží na schopnosti pedagoga. V případě vyhraněné specializace lze vytvořit poměrnou část otázek čistě zaměřených na odbornost dle RVP.

Hodnocení ústní zkoušky z ČJ a cizích jazyků se již nebude zanášet do předem připravených hodnotících archů a formulářů, ale zkoušející a přísedící se jen dohodnou na známnce na stupnici 1-5 ?
Zkoušející se shodnou na známce dle způsobu a kritérií hodnocení stanovených ředitelem školy a schválených zkušební maturitní komisí.

Budou mít školy za povinnost zveřejnit kritéria hodnocení PP a ÚZ z ČJL a CJ?
Ano, dle § 24 zveřejní ředitel školy informace o hodnocení na přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek profilové části.

U žáků není při zrušení jednotných kritérií jasné, jak budou zohledněna doporučení z PPP. Je možné to prosím upřesnit?
Škola bude ve spolupráci s PPP navazovat na opatření, s nimiž se žáky pracovali a hodnotili je po celou dobu vzdělávání.

Kdo bude řešit odvolání proti hodnocení z PP a na základě čeho bude posuzovat oprávněnost odvolání?
Toto zůstává v gesci krajských úřadů/Magistrátu hlavního města Prahy, ty budou rozhodovat na základě ředitelem školy stanovených kritérií včetně hranice úspěšnosti a zkušební dokumentace. Budou-li kritéria hodnocení zveřejněná školou nepřezkoumatelná, krajský úřad bude v takovém případě nucen rozhodnout o konání náhradního termínu. Je tedy důležité správně kritéria hodnocení nastavit a hlavně je při hodnocení zkoušek důsledně dodržovat.

Bude možné v profilové části z cizího jazyka skládat obhajobu maturitní práce jako doposud?
Není to možné, zkouška z cizího jazyka je konána formou PP a UZ a hodnocena v poměru 40:60, viz školský zákon č. 284/2020 Sb.

Proč hodnocení jazyků na maturitním vysvědčení není hodnoceno jako Společný evropský referenční rámec? Případně proč tam není možné přidat informaci, jak naše vlastní hodnocení odpovídá SERR?
Hodnocení musí odpovídat výstupní jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání, nejméně však na úrovni B1 podle SERR (u gymnázií B2).

Jaké materiály budou zásadní pro kontrolu ČŠI a jak jsme povinni zaznamenat ústní zkoušku jako podklad pro případné stížnosti?
Kritéria hodnocení každé zkoušky je třeba předem stanovit, postup bude shodný jako u profilových zkoušek konaných nyní. K žádostem o přezkoumání bude škola krajskému úřadu dokládat obdobné dokumenty, jako předkládá v případě přezkoumání ostatních zkoušek profilové části maturitní zkoušky.

Pokud si maturant vybere matematiku a anglický jazyk, bude jedna zkouška profilovou a druhá se slohem a didaktickým testem?
Pokud si ve společné části žák zvolí cizí jazyk, pak automaticky koná v profilové části písemnou práci a ústní zkoušku v úrovni dle RVP, tentýž jazyk si znovu nemůže zvolit, neboť by konal dvakrát tutéž zkoušku s tímtéž obsahem.

Pokud by ve společné části zvolil matematiku, pak koná pouze DT. Na vysvědčení bude mít v profilové části o jednu známku méně. Tento žák z nabídky předmětů v profilové části může zvolit cizí jazyk, ten bude v profilové části formou i obsahem shodný s podobou zkoušky, již budou konat žáci, kteří zvolili tento jazyka ve společné části. Může si však také v profilové části zvolit zkoušku z matematiky, pokud bude součástí nabídky povinných nebo nepovinných zkoušek stanovených ředitelem školy.

Proč ke změně dochází po době jarního nouzového stavu a při současném uzavření škol? Současní maturanti byli soustavně připravováni na koncept daný Cermatem.
Primárním důvodem změny byla snaha o přiblížení se ke vzdělávání v každém jednom oboru vzdělání i v těchto dvou základních zkouškách (z českého jazyka a literatury a cizího jazyka) a taktéž tlak učitelů jazyků, že chtějí navázat i výstupní hodnocení na celé středoškolské studium, že jsou schopni ústní zkoušky a písemné práce opravit a hodnotit stejně jako Cermat.

Odkaz na oficiální metodiku od MŠMT.