Stanovy spolku Učitelská platforma, z. s.

Úplné znění ke dni 20. 3. 2023

Stanovy Učitelské platformy ke stažení

I. Úvodní ustanovení

 1. Název spolku: Učitelská platforma, z. s.
 2. Sídlo spolku: Husníkova 2087/24, 158 00 Praha 5-Stodůlky
 3. Učitelská platforma, z. s., je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání (dále též „spolek“).
 4. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem sdružování učitelů, kteří přispívají ke kvalitnímu vzdělávání a zlepšování podmínek pro výkon profese učitele v České republice. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování cílů stanovených v čl. I. To je prováděno především plněním následujících úkolů:

II. Činnost spolku

 1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování cílů stanovených v čl. I. To je prováděno především plněním následujících úkolů:
 1. vytvářet podmínky pro další osobní a profesní růst členů spolku a podporovat jejich vzájemnou spolupráci;
 2. přispívat k vytvoření návazného systému celoživotního vzdělávání učitelů a k zajišťování kvality pregraduálních a postgraduálních kurzů;
 3. zapojit se do dialogu s profesními asociacemi, odbory a MŠMT o otázkách a problémech z oblasti vzdělávání, spolupracovat s nimi a poskytovat profesní učitelskou expertízu; spolupodílet se na tvorbě vzdělávací politiky;
 4. navazovat kontakty se vzdělávacími organizacemi na národní i mezinárodní úrovni a hledat oblasti pro vzájemnou spolupráci;
 5. podporovat výměnu zkušeností, informací a nápadů mezi svými členy;
 6. organizovat pravidelná setkávání svých členů na různých úrovních.
 1. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší:
 1. pořádá kurzy zaměřené na další vzdělávání učitelů, přípravu nových metodiků, školitelů a jejich profesní růst;
 2. organizuje odborně zaměřené akce pro členy sdružení (např. konference, semináře);
 3. předává poznatky a zkušenosti (např. aktivní účastí na akcích organizovaných ostatními národními a mezinárodními organizacemi a institucemi, publikační činností, zapojením se do projektů);
 4. poskytuje odborné poradenství v dalším vzdělávání učitelů (např. analýza potřeb, vytváření kvalitativních kritérií a systémů pro zajišťování kvality, evaluace);
 5. komunikuje a spolupracuje prostřednictvím internetu s odbornou veřejností (např. e-mail, e-groups, sociální sítě, webové stránky); zajišťuje vytváření a aktualizování vlastní webové stránky.
 1. Za účelem výdělečné činnosti spolek dále vyvíjí vedlejší hospodářskou činnost:
 1. reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
 2. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;
 3. provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí;
 4. služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.
 1. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

III. Členství

 1. Členství ve spolku je dobrovolné.
 2. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která podá přihlášku do spolku, souhlasí se stanovami, podporuje cíle spolku a splňuje odborné a kvalifikační předpoklady definované body (a) nebo (b) nebo (c) nebo (d) nebo (e) a zároveň uhradí členský příspěvek, pokud byl členský příspěvek na předem stanovené časové období vyhlášen a schválen:
 1. v současnosti vykonává profesi učitele – má smlouvu s MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ či VOŠ na učitelskou činnost v minimálním rozsahu 1 hodina výuky týdně;
 2. nevykonává učitelskou činnost, ale v současnosti se na profesi učitele připravuje studiem připravujícím budoucí učitele nebo doplňujícím studiem pro učitele;
 3. učitel/ka na rodičovské a mateřské dovolené;
 4. učitel/ka uvolněný/á pro výkon veřejné funkce;
 5. nevykonává učitelskou činnost z důvodu odchodu do starobního důchodu, pokud před odchodem do starobního důchodu byl/a členem spolku.
 1. Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 2. Ukončení členství:
 1. dobrovolným vystoupením člena – členství končí dnem doručení elektronického oznámení o ukončení členství výkonnému výboru;
 2. vyloučením člena;
 3. úmrtím člena;
 4. nesplněním povinnosti uhradit členský příspěvek do data stanoveného výkonným výborem;
 5. zánikem spolku.
 1. Práva členů:
 1. účastnit se činnosti spolku;
 2. být pravidelně informován o dění ve spolku;
 3. užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích atp.);
 4. podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání;
 5. hlasovat na členské schůzi spolku;
 6. volit a být volen do řídicích a kontrolních a poradních orgánů spolku.
 1. Povinnosti členů:
 1. chránit a zachovávat dobré jméno spolku;
 2. dodržovat stanovy spolku;
 3. dodržovat vnitřní směrnice spolku;
 4. hradit členské příspěvky, pokud byly vyhlášeny.
 1. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
 2. Seznam členů spolku (dále jen „Seznam členů“) vede výkonný výbor nebo
  osoba k tomu výkonným výborem pověřená. V Seznamu členů spolku je evidováno u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa elektronické pošty (e-mail, škola, kde působí, datum přijetí za člena, případně další údaje.) Seznam členů je neveřejný. Po ukončení členství je člen ze Seznamu členů spolku vymazán.

IV. Členské příspěvky

 1. Výše členského příspěvku na předem stanovené období je navržena výkonným výborem a schvalována členskou schůzí spolku.
 2. Úhrada členského příspěvku členem spolku je povinná a je realizována bankovním převodem na transparentní účet spolku, který je uveden na webových stránkách, a to ve stanovené lhůtě.
 3. O částečném nebo plném osvobození od úhrady členských příspěvků může
  rozhodnout výkonný výbor.

V. Organizační struktura spolku

 1. Strukturu spolku tvoří:
 1. členská schůze (nejvyšší orgán spolku);
 2. výkonný výbor (statutární orgán spolku);
 3. revizní komise;
 4. etická komise.
 1. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.
 2. Členství ve volených orgánech zaniká uplynutím funkčního období, vzdáním se funkce nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

VI. Členská schůze

 1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí a odvolává volené orgány spolku, hodnotí práci orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak zejména náleží:
 1. rozhodovat o změně stanov;
 2. volit a odvolávat členy výkonného výboru;
 3. volit a odvolávat členy volební komise;
 4. volit a odvolávat členy etické komise
 5. stanovit výši a splatnost členských příspěvků;
 6. schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období;
 7. schvalovat výsledek hospodaření spolku;
 8. rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku;
 9. schvalovat etický kodex a jeho změny;
 10. schvalovat rozpočet pro následující období.
 1. Členskou schůzi svolává výkonný výbor spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Členská schůze může probíhat i virtuálně prostřednictvím některé sociální sítě nebo jiným prostředkem elektronické komunikace. Členskou schůzi svolává výkonný výbor zveřejněním pozvánky spolu s jejím programem, místem a časem na webových stránkách spolku. Pozvánka je dále rozeslána členům spolku nejméně 15 kalendářních dní před konáním na elektronickou adresu (e-mail) každého člena, která je evidována v seznamu členů.
 2. Je-li počet členů výkonného výboru menší než 5 a zároveň některý člen spolku oznámil výkonnému výboru svůj zájem být do výboru zvolen, anebo klesne-li počet členů výkonného výboru nebo revizní komise pod 3, svolá výkonný výbor nejpozději do 60 dnů členskou schůzi, na jejímž programu bude doplňovací volba členů příslušného orgánu.
 3. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku.
 4. Každý člen má jeden hlas. Pro usnášeníschopnost členské schůze není
  stanoveno minimální kvorum přítomných členů. Usnesení členské schůze je přijato nadpoloviční většinou hlasujících členů.
 5. V případě zasedání členské schůze online formou hlasují členové s využitím
  technických prostředků, přičemž každý člen má právo hlasovat dodatečně, a to ve lhůtě̌ 24 hodin od počátku členské schůze dle pozvánky na členskou schůzi. Členská schůze může rozhodovat mimo zasedání (per rollam) korespondenčně e-mailem nebo prostřednictvím jiných technologií určených výkonným výborem. Návrh usnesení zašle oprávněná osoba ke
  svolání členské schůze všem členům spolku na e-mailovou adresu uvedenou v Seznamu členů. Člen hlasuje zakliknutím jeho volby v odkazu zaslaném v návrhu usnesení. Výsledek hlasování včetně znění přijatého usnesení bude bez zbytečného odkladu oznámen členům.
 6. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání. Zápisy ze zasedání členské schůze budou všem členům spolku k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách spolku.

VII. Výkonný výbor

Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku a řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi po celé své funkční období. Výkonný výbor předkládá zprávy státním úřadům.

 1. Výkonný výbor má minimálně 3 a maximálně 5 členů.
 2. Výkonný výbor svolává a řídí jednání členské schůze. V období mezi schůzemi koordinuje činnost spolku.
 3. Členy výkonného výboru volí členská schůze na období pěti let. V případě
  doplňujících voleb člena výkonného výboru je dodatečně volený člen výkonného výboru zvolen pouze na zbývající období v rámci 5letého volebního období členů výkonného výboru.
 4. Výkonný výbor si mezi svými členy volí předsedu, který je oprávněn jednat
  jménem spolku, zastupovat spolek vůči třetím osobám a vykonávat práva spolku.
 5. Pro volbu člena výkonného výboru má každý člen v rámci členské schůze 5
  hlasů. Členem výkonného výboru je zvolen člen, který získal nejméně̌ 30 % hlasů hlasujících členů v rámci členské schůze.
 6. Předsedou výkonného výboru je zvolen člen výkonného výboru, který získal většinu hlasů. V případě rovnosti hlasů je předsedou výkonného výboru zvolen člen výkonného výboru, který získal nejvíce hlasů při volbě do výkonného výboru členskou schůzí.
 7. Pokud je k platnosti právního jednání předepsaná písemná forma, podepisuje se za spolek předseda po předchozím rozhodnutí výkonného výboru tak, že k názvu spolku přidá své jméno a funkci a vlastnoruční podpis.
 8. Do výlučné kompetence výkonného výboru patří:
 1. svolávat členskou schůzi;
 2. připravovat rozpočet na následující rok;
 3. přijímat členy, a vést jejich řádnou evidenci;
 4. rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody;
 5. rozhodovat o pracovních záležitostech;
 6. rozhodovat o všech otázkách týkajících se činnosti spolku, pokud o nich podle těchto stanov nepřísluší rozhodovat členské schůzi, nebo si je členská schůze k rozhodování nevyhradí;
 7. schvalovat vnitřní směrnice spolku a informovat o nich členskou základnu;
 8. volit z řad členů výboru předsedu spolku a dále místopředsedu spolku, který zastupuje předsedu v případě jeho nepřítomnosti.
 1. Schůzi výkonného výboru může svolat kterýkoli člen výkonného výboru, a to elektronickou pozvánkou nejpozději 15 dní před konáním schůze. Členové výkonného výboru se na schůzi mohou výslovně vzdát řádného svolání schůze dle tohoto odstavce.
 2. Výkonný výbor je usnášeníschopný v přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výkonného výboru.
 3. Člen výkonného výboru nemůže být zároveň
  ̌členem revizní komise.
 4. Výkonný výbor může rozhodovat mimo zasedání (per rollam) korespondenčně e-mailem. Návrh usnesení zašle osoba oprávněná ke svolání schůze výkonného výboru všem členům výkonného výboru na e-mailovou adresu uvedenou v Seznamu členů. Člen výkonného výboru hlasuje zakliknutím jeho volby v odkazu zaslaném v návrhu usnesení.
  Usnesení je přijato, dosahuje-li ve stanovené lhůtě počet souhlasných vyjádření členů alespoň jedné třetiny všech členů výkonného výboru. Výsledek hlasování včetně znění přijatého usnesení bude bez zbytečného odkladu oznámen členům. Výsledek rozhodování per rollam, včetně znění přijatého usnesení, bude písemně̌ zaznamenán v zápisu ze zasedání per rollam.
 5. Členům výkonného výboru je vyplácena odměna za jejich činnost. Výše
  odměny je definována vždy na období maximálně̌ dvou kalendářních roků.

VIII. Revizní komise

 1. Dohledem nad záležitostmi spolku je pověřena tříčlenná revizní komise, která je volena na členské schůzi na období pěti let. Revizní komise se zodpovídá výlučně̌ členské schůzi a předkládá jí výroční zprávu.
 2. Pro volbu člena revizní komise má každý člen v rámci členské schůze 3 hlasy. Členem revizní komise je zvolen člen, který získal nejméně 30 % hlasů hlasujících členů v rámci členské schůze.
 3. Členové revizní komise musí být kmenovými členy spolku, avšak nesmějí být současně členy výkonného výboru.
 4. Do výlučné kompetence revizní komise patří:
 1. dohled nad řádným vedením záležitostí spolku;
 2. dohled nad výkonem činnosti spolku v souladu s těmito stanovami a právními předpisy;
 3. kontrola účetní závěrky za uplynulé období.
 1. Revizní komise se schází podle potřeby a svolává ji její předseda, kterého si revizní komise zvolí na první schůzi po svém zvolení členskou schůzí.
 2. Komise je usnášeníschopná pouze v plném počtu tří členů.
 3. Rozhodnutí komise se přijímá souhlasem nadpoloviční většiny členů.
 4. Členům revizní komise je vyplácena odměna za jejich činnost.

IX. Etická komise

 1. Etická komise je poradním orgánem spolku, který dohlíží na zachovávání etických zásad orgánů a členů spolku. Etická komise připravuje etický kodex, kterým se členové spolku zavazují řídit.
 2. Etická komise má 3 členy, kteří jsou voleni členskou schůzí na volební období tří let.
 3. Pro volbu předsedy etické komise má každý člen členské schůze 3 hlasy.
  Členem etické komise je zvolen člen, který získal nejméně 30 % hlasů hlasujících členů v rámci členské schůze. Podněty etické komisi mohou podávat členové spolku.
 4. Etická komise rozhoduje o podnětech svými stanovisky adresovanými
  výkonnému výboru či členovi spolku s doporučením postupu.
 5. Členům etické komise je vyplácena odměna za jejich činnost. Výše odměny je definována vždy na období maximálně dvou kalendářních roků a schvalována členskou schůzí.

X. Volby a volební komise

 1. Členská schůze volí tříčlennou volební komisi pro všechny volby konané v rámci této schůze.
 2. Volební komise pomáhá výkonnému výboru s přípravou voleb v rámci členské schůze.
 3. Způsob provedení volby schvaluje členská schůze na návrh volební komise.
 4. Volební komise není orgánem zapisovaným do spolkového rejstříku.

XI. Majetek a hospodaření

 1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z darů fyzických právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností, včetně vedlejší hospodářské činnosti, a z výnosu svého majetku.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
 3. Prostředky a majetek spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Žádný člen nemůže mít finanční zisk z majetku spolku, pouze mu mohou být po odsouhlasení výkonným výborem uhrazeny účelně vynaložené a přiměřené náklady v zájmu naplnění účelu spolku.

XII. Změny a doplnění stanov

 1. Členové výkonného výboru spolku se změnami a doplněním stanov seznámí všechny členy spolku před konáním členské schůze. Před konáním členské schůze budou navržené změny a doplnění stanov zveřejněny na webových stránkách spolku, příp. budou rozeslány na elektronické adresy (e-mail) jednotlivých členů spolku spolu s pozvánkou na členskou schůzi.
 2. Změny či doplnění stanov budou přijaty, budou-li schváleny alespoň
  dvoutřetinovou většinou přítomných na členské schůzi, a budou účinné okamžikem přijetí, nebude-li stanoveno jinak.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. V případě zániku spolku členská schůze rozhodne, jak bude naloženo
  s majetkem.
 3. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy bude vložena rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku. Změny a doplnění stanov nemají vliv na trvání stávajících volebních období členů volených orgánů spolku.

Tyto stanovy nabývají platnosti dne 20. 3. 2023, tímto dnem přestává platit předchozí znění stanov UP.

Schváleno na členské schůzi Učitelské platformy 20. 3. 2023