O nás

Učitelská platforma je profesní organizací učitelů a ředitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se sdružili se zájmem společně hájit zájmy a názory svých členů v jednání s MŠMT a dalšími úřady, které ovlivňují práci a výkon učitelského povolání.

Chceme být parnerským hlasem z praxe pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, který bude ochodně poskytovat zpětnou vazbu návrhům týkajících se výkonu učitelské profese. Dosud prováděným změnám často chyběl vzhled do učitelského terénu a snahy o systémovou změnu často ztroskotávaly, to chceme změnit a přinést zkvalitnění podmínek pro práci učitelů. Věříme, že Učitelská platforma může přinést pozitivní změnu do českého vzdělávání.

Pomáháme učitelům být slyšet!

Naše vize

Vzdělávání považujeme za nejlepší investici do naší budoucnosti. Učitelé UP chtějí vzdělávat a vychovávat své žáky a studenty s hodnotami a kompetencemi k celoživotnímu vzdělávání. 

Česká republika potřebuje dlouhodobou státní vzdělávací strategii, která připraví českou společnost na budoucnost. Ke změnám musí docházet koncepčně, protože učitelé potřebují pro svou práci dostatek stability. 

Učitelství musí být považováno ve společnosti za atraktivní a perspektivní profesi, pedagogičtí pracovníci potřebují mít zajištěny optimální podmínky pro svou práci. UP usiluje o vnitřně motivované pedagogy, kteří mohou být vzorem pro ostatní a sdílí své zkušenosti. Ke zkvalitnění výuky a její výrazné modernizaci může dojít až při navýšení finančních prostředků z rozpočtu MŠMT alespoň na průměr OECD. 

UP usiluje o spolupráci při řešení koncepčních otázek a problémů v oblasti vzdělávání. UP bude zastupovat své členy při přípravě legislativních změn a bude podporovat kontinuální otevřený dialog mezi profesními asociacemi, odbory a MŠMT. S tím souvisí i kvalitní pregraduální příprava učitelů propojená s praxí a výběr kvalitních ředitelů škol s pedagogickou vizí.  

V období 2021 – 2022 se zaměříme zejména na: 
  • Finalizaci již probíhajícího procesu ukotvení organizačního uspořádání spolku a zefektivnění spolupráce uvnitř organizace Učitelská platforma, z.s. podporující systematické a efektivní  změny v systému vzdělávání ČR a zajišťující průběžný růst spolku 
  • Zajištění dlouhodobé a koncepční podpory učitelů ve vzdělávání a výchově žáků a studentů s hodnotami a kompetencemi k celoživotnímu vzdělávání  
  • Potvrzení pozice stabilního partnera v dialogu o koncepčních otázkách a problémech v oblasti vzdělávání, motivace a odměňování učitelů.  
Cíle UP 2021 – 2022 

Naše aktivity budou směřovat k naplnění těchto priorit: 

  • Dosažení zásadní změny ve způsobu přijímacího řízení na SŠ.
  • Upozornění veřejnosti a důležitých aktérů ve vzdělávací politice státu na alarmující nedostatek učitelů. Iniciovat a aktivně spolupracovat na strategii systémového řešení.
  • Systémové ukotvení standardu profese učitele.

Nejsme snílci ani teoretici. Už více jak tři roky se aktivně snažíme komunikovat naše zkušenosti a vhled z učitelské praxe s ministerstvem školství, připomínkujeme vzdělávací programy politických stran, vyjadřujeme se ke školní legislativě a prostřednictvím pravidelných výstupů v médiích kultivujeme diskusi o vzdělávání ve veřejném prostoru.

Jsme členem Stálé konference asociací ve vzdělávání, z. s. (SKAV), úzce spolupracujeme s Českou středoškolskou unií, iniciativou Otevřeno, která usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách, redakcí Řízení školy a Výlukou. Ta poskytuje zájemcům o pedagogickou kariéru autentickou zkušenost se školou a buduje komunitu začínajících učitelů. Založili jsme a pomáháme udržovat pozitivní prostředí pro konstruktivní diskuzi a sdílení zkušeností ve FB skupině Učitelé +.

Lidé

Seznam členů

Učitelská platforma se rozhodla k bezprecedentnímu kroku transparentnosti a uvádí i seznam členů. V tabulce naleznete jméno a okres, kde vyučující působí. Ke dni 6. 5. 2021 souhlasilo se zveřejněním jména z 1127 členů 766, tedy 68 %..

Výkonný výbor

Petra Mazancová

předsedkyně

učitelka Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích

Michal Kaderka

člen výkonného výboru

učitel Gymnázia Na Zatlance
a FF Univerzity Karlovy

Bohuslav Hora

člen výkonného výboru

učitel Základní škola a mateřská škola Chraštice

Jitka Kadrmasová

Jitka Kadrmasová

členka výkonného výboru

ředitelka Církevní základní školy Borohrádek

Revizní komise

Vojtěch Hála

Vojtěch Hála

předseda

učí na pražském
Gymnáziu Na Zatlance

Jaroslav Jirásko

Jaroslav Jirásko

člen

ředitel ZŠ
v Lázních Bělohrad

Libuše Kohutová

Libuše Kohutová

člen

učitelka AJ
Gymnázium Třinec

Výroční zprávy

Projekty

Projektový záměr pro roky 2021 a 2022

V projektovém záměru popisujeme, čemu se chceme v následujícím období věnovat. Projektový záměr byl schválen členskou základnou Učitelské platformy.


Učíme se od sebe

Pravidelně pořádáme webináře, kde si předáváme zkušenosti mezi sebou. Příklady témat jsou Didaktické tipy pro nouzovou distanční výuku, Výuka ČjL pro 21. století, Jak naučit žáky psát e-mail (on-line lekce ČJ), Funkční čtenářská gramotnost na 2.stupni ZŠ, Studijní plány pro žáky, Tipy pro plánování a hodnocení ve výuce, Od formativního hodnocení k responzivní výuce, Identifikace ohroženého dítěte při distanční výuce apod. Všechny webináře jsou pro členy Učitelské platformy zdarma. Některé díly najdete na YouTube kanálu Učitelské platformy.


Profesní interpelace

Členové Učitelské platformy se mohou ptát v on-line streamu významných aktérů ve vzdělávání. Našimi hosty byli ministr školství Robert Plaga (dokonce dvakrát), ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal, předseda předseda výboru pro vzdělávání Senátu ČR Jiří Drahoš, vedoucí týmu autorů Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+ Arnošt Veselý či členové Centra pro modelovaní biologických a společenských procesů (BISOP), kteří odpovídali na otázky týkající se otevření škol. Všechny díly najdete na YouTube kanálu Učitelské platformy.


Letní škola UP

Pro členy Učitelské platformy pořádáme prázdninové setkání, kde řešíme zlepšení kvality výuky, směrování UP a jak dětem zrpostředkovat vzdělávání pro 21. století.


Učitelé+

Adminujeme nejpočetnější českou facebookovou sborovnu Učitelé +, kde přes 16 tisíc učitelů řeší, jak svou výuku zlepšit, pokládají dotazy k různým vládním opatřením či implementaci legislativních změn ve školách. Skupina Učitelé+ taktéž sehrála významnou roli při přechodu na distanční výuku na jaře 2020. Členové skupiny jsou z 99,99 % pouze učitelé.