Mateřské školy musí snižovat počty zaměstnanců

Ředitelé a ředitelky mateřských škol byli postaveni před rozhodování, zda se účastnit dohodovacího řízení, kde mohou žádat krajské úřady o navýšení prostředků, pokusit vyjít se sníženým rozpočtem, či přistoupit k propouštění zaměstnanců. Další možností je požádat o navýšení provozního příspěvku na školu zřizovatele (obec, kraj, církev), mnozí zřizovatelé ale prostředky navíc nemají a řediteli nepomohou. 

Dle šetření mezi ředitelkami a řediteli mateřských škol sdružených v Učitelské platformě MŠMT snížilo počet úvazků na nepedagogické pracovníky (tedy kuchařky, uklízečky, účetní, IT a jiné profese) a málokde bude reálné bez těchto pracovníků zajistit bezproblémový a bezpečný chod mateřských škol. Překvapující ale je, že v některých mateřských školách došlo k ponížení úvazků i na pedagogické pozice, a dokonce v položce ředitelství. 

Dotazníkového šetření Učitelské platformy ohledně konkrétní situace v mateřských školách se zúčastnilo 90 respondentů, ředitelů a ředitelek mateřských škol ze všech krajů ČR. Do 10.dubna 2024 měly školy možnost účastnit se dohodovacího řízení ke svým rozpočtům. Vzhledem k výši rozpočtu na rok 2024 se potřebuje zapojit do dohodovacího řízení 55 % dotázaných. Informace z krajského úřadu k dohodovacímu řízení byly ale již předem odmítavé (odrazující od podání žádosti o navýšení rozpočtů) ze 67 %.

Snížený úvazek jen u provozních zaměstnanců MŠ má 14 % dotazovaných, 43 % ředitelů má pak snížený úvazek i v části ředitelství, 31 % ředitelů má snížené úvazky jak u nepedagogů, tak na ředitelství i ve školní kuchyni.

Tzv. úvazek na ředitelství by měl být využíván k zajištění chodu školy po stránce administrativní, vedení účetnictví, pozice hospodářky, zástupce ředitele školy atp. Bez ohledu na letošní snížení rozpočtů tento úvazek 80 % dotázaných už tak převádí na nepedagogické pozice (často na platy kuchařek a uklízeček). Nyní při snížení úvazku jak na nepedagogických pozicích, tak na ředitelství dojde v podstatě ke dvojímu krácení úvazků.

Ředitelé a ředitelky mateřských škol mají v současné době několik možností. Přesýpání peněz z hromádky na hromádku, dokud to půjde, účast v dohodovacím řízení, může nabídnout zaměstnanci dohodu na snížení úvazku. Tento úvazek ani nedostačuje na úklid celé mateřské školy a pro zaměstnance již nemusí být přijatelný. 

MŠMT snížením rozpočtů způsobilo nejistotu a nepokoje mezi řediteli a zaměstnanci. Tvrzení, že peníze na platy naopak přidalo do nenárokové složky pedagogů, někde způsobilo nevraživost mezi pedagogy, nepedagogy i laickou veřejností.

Mateřské školy dlouhodobě řeší problémy v systému jejich financování, jež nezohledňují jejich specifické podmínky fungování (např. přijímání dvouletých dětí, péče o děti s podpůrnými opatřeními či využívání provozních zaměstnanců částečně i na péči o děti ad.). Současné škrty jejich situaci ještě zhoršují, což určitě nenapomáhá uvést do praxe záměr vlády vracet mladé rodiče (především matky) do pracovního procesu dříve než po třech či čtyřech letech rodičovské dovolené.

Kontakt:

Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy

E-mail: petra.mazancova@ucitelskaplatforma.cz

Tel.: 608 448 978

Jana Servusová, členka výkonného výboru
E-mail: jana.servusova@ucitelskaplatforma.cz
Tel. 608 971 286

Jan Kuzebauch, člen výkonného výboru
E-mail: jan.kuzebauch@ucitelskaplatforma.cz
Tel. 608 965 265

Kontakt přímo na ředitele mateřských škol:

Lenka Iserová, ředitelka MŠ Žitenice
E-mail: lenka.iserova@mszitenice.cz
Tel. 733129604

Vladimíra Pechanová, ředitelka MŠ Obrnice
E-mail: vlakla11@gmail.com
Tel. 608763366

Učitelská platforma je sdružením téměř dvou tisícovek učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ a VOŠ. Naší filozofií je vytvářet v českých školách kvalitní a bezpečné vzdělávací prostředí – s tímto cílem podporujeme naše členy, spolupracujeme s jinými organizacemi, informujeme média a jednáme s těmi, kteří rozhodují. Pomáháme učitelům být slyšet!