Zástupci škol a jejich zřizovatelů: na změny jsme připraveni, ale chceme se na tvorbě nových pravidel podílet

Otevřený dopis

Březen 2024 se přehoupl do své druhé poloviny a ředitelé škol, v nichž došlo k rozpočtovým škrtům i u obsazených pozic nepedagogických pracovníků, stále platí jejich mzdy z nadtarifních prostředků určených pro učitele. Rozpočty škol byly totiž navýšeny právě o plánovaný (a zákonem slíbený) nárůst učitelských platů na 130 % průměrné mzdy z předloňského roku, a poskytují tak ředitelům určitý prostor pro řešení akutní nepříznivé situace.

V uplynulých dnech MŠMT nakonec přislíbilo přidat krajům do rozpočtů prostředky na nepedagogy, které by ředitelům pomohly získat v dohodovacím řízení učitelské peníze zpět. Objevilo se zároveň ale několik problémů: některé kraje chtějí přidat peníze jen těm školám, kterým se rozpočet nominálně snížil. Těch ale není moc, neboť školy v letošním roce dostaly zákonem garantované prostředky na zvýšení učitelských platů. Peníze na nepedagogy jim ale přesto chybí. Někteří ředitelé regionálních škol (včetně škol mateřských) se také dohodovacího řízení nikdy neúčastnili a vzbuzuje v nich oprávněné obavy. Domníváme se proto, že by ministerstvo mělo kraje jasně informovat o tom, že dodatečné finanční prostředky jsou určené na řešení výše zmíněné situace.

Během několika týdnů se bude MŠMT věnovat návrhu Ministerstva financí, v němž se platy nepedagogů mají převést na zřizovatele škol souběžně s navýšením částky, která obcím plyne z rozpočtového určení daní. Tento návrh vzbuzuje jak na straně škol a odborů, tak na straně zřizovatelů oprávněné znepokojení. Zatímco školy se obávají, že jejich ředitel bude nerovnocenným hráčem ve vyjednávání se svým zřizovatelem o dostatečném přísunu financí na pracovníky školy (a to ho navíc ještě více odkloní od pedagogického vedení školy směrem k administrativě a ekonomice), zřizovatelé příliš nevěří, že navýšení prostředků bude dostatečné. Nutnost financovat nepedagogy pak možná neúměrně zatíží rozpočty především menších obcí a omezí možnosti investic do jejich rozvoje. Dalším důsledkem této změny bude to, že se zřizovatelé budou u škol více soustřeďovat na ekonomické výsledky než na to, jak je vedení školy schopno zajistit bezpečí žáků, jejich dobré výsledky a obecně kvalitní pedagogický proces.

Součástí návrhu Ministerstva financí má být také přesun rozpočtování a hrazení ONIV, tj. prostředků na pomůcky, ze státu na zřizovatele, což je další, úplně nový zásah do systému financování.

Zástupci škol, regionálních zřizovatelů (měst a obcí) a odborů také připouštějí, že v situaci, kdy české školy zřizuje přes 3.500 individuálních zřizovatelů rozličného hodnotového zaměření a s různou měrou porozumění potřebám škol a jejich žáků, se může stát zákonem zaručený rovný přístup ke vzdělání velkým problémem. Jedině stát a jím zřízené správní a kontrolní orgány mohou zaručit, že všechny školy budou mít pro své žáky a zaměstnance stejně příznivé podmínky a dokážou zajistit obdobnou kvalitu vzdělání.

Jako zástupci škol a jejich zřizovatelů vyjadřujeme ochotu o novém systému financování diskutovat. Pokud má dojít k takto zásadním změnám, je nutné, aby výsledný návrh byl dobře připravený a promyšlený a vznikal se zapojením a ve spolupráci všech aktérů. Vzhledem k výše zmíněným rizikům ale upozorňujeme na to, že nový systém v žádném případě nesmí být založen na rychlém přijetí návrhu, který by nezahrnoval jasné vymezení přijatelných a transparentních podmínek a povinností pro všechny zúčastněné – školy, zřizovatele i stát. Úspory, jakkoli nutné a potřebné, nesmějí být jediným hlediskem při rozhodování o způsobu, jakým stát bude v budoucnu plnit své povinnosti vůči nejmladší generaci. 

Za Učitelskou platformu

Petra Mazancová, předsedkyně

Jana Servusová, členka výkonného výboru

Za Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství

František Dobšík, předseda

Markéta Seidlová, místopředsedkyně

Za Asociaci ředitelů základních škol

Luboš Zajíc, prezident AŘZŠ

Za Svaz měst a obcí České republiky

Zdeněk Pištora, místopředseda