Projekt Učitelé jsou třída představuje profesi pedagoga ve 21. století

Po nejbližší rodině jsou učitelé těmi, kdo s dětmi tráví největší množství času a mají zásadní dopad na jejich vývoj. Jsou často jejich vzory, ovlivňují jejich kariérní volby nebo životní postoje. Představy veřejnosti o tom, co obnáší pedagogická práce, však často začínají a končí u rozdávání známek. Pedagogické fakulty a nevládní organizace podporující učitele proto chtějí ukázat, jak vypadá moderní pedagogika ve 21. století. Kampaň “Učitelé jsou třída” startuje na začátku školního roku. V klipu, který ji doprovází, se objeví například herečka Ivana Chýlková. 

I když je každoročně učitelství vyhodnocováno jako jedno z nejprestižnějších povolání, není vnímáno jako perspektivní kariérní cesta. Jen zlomek populace přitom tuší, co práce učitele obnáší nad rámec vedení hodin. Pedagogové musí znát základy psychologie, umět se v klidu vypořádat s krizovými situacemi i dokázat povzbudit a motivovat děti s různými vzdělávacími potřebami. Navíc často bojují s nedůvěrou ze strany rodičů. „Věda, technologie, medicína a další obory kráčí neustále dopředu. Stejně tak se děje i ve školství. Svému lékaři věříme, že nám předepíše správný lék, právníkovi, že se nás zastane ve složité situaci. Přál bych si, aby stejnou důvěru vkládali rodiče do učitelů, ačkoli jsou dnešní pedagogické metody značně odlišné od toho, jak si je pamatují oni sami,“ říká děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Michal Nedělka. 

Učitelé se v praxi setkávají s nedůvěrou zejména ve chvílích, kdy navrhují nový postup či metodu, ať už se jedná o badatelskou výuku dějepisu nebo o Hejného metodu. Cílem kampaně je zvýšit důvěru v učitele. Aby veřejnost podporovala nutné změny ve výuce, zejména směrem k inovativním metodám a postupům, které děti lépe připraví na trvale proměnlivou budoucnost. Na webu ucitelejsoutrida.cz proto rodiče naleznou, co v dnešní době znamená být učitelem a co všechno musí pedagogové mimo rámec samotné výuky řešit. 

“Když dnes dítě přijde za rodiči s přáním stát se učitelem, většinou se nebudou dmout pýchou jako u jiných, tzv. prestižních povolání. To je něco, co musíme změnit: učitelství je mimořádně komplexní profese. Dobrý učitel je zároveň průvodce, kouč, manažer, psycholog a expert na svůj obor. Krom toho, že je to profese krásná a náročná, je ale naprosto zásadní pro budoucnost celé společnosti,” říká Sandra Ort Feyglová, spoluzakladatelka organizace Začni učit!

Projekt je vyústěním spolupráce vzdělávacích institucí a neziskových organizací. Společně jej připravila Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity a neziskové organizace Začni učit!, Otevřeno, Učitelská platforma a Učitel naživo, s podporou Nadace České Spořitelny a MŠMT. Takto široká spolupráce přitom nemá v tuzemském školství obdoby. „Kompetence pro 21. století a jejich rozvoj nejen u dětí a mladistvých, ale také u učitelů a ředitelů je hlavní strategickou linkou naší nadace, a proto nám dávalo smysl podpořit tento projekt. Mám radost, že společným úsilím několika subjektů se téma vyzdvihuje a komunikuje,“ říká Dana Brandenburg, předsedkyně správní rady Nadace České spořitelny. 

Projekt podpořili také známé herecké tváře: Ivana Chýlková a Vladimír Škultéty. Jejím cílem je osvětlit, co v dnešní době znamená učit, v čem jsou nové metody přínosné a proč má smysl důvěřovat pedagogům v jejich používání. Otevírá diskusi nad hodnotou kvalitního vzdělání pro celou společnost a důležitost důvěry v učitele a jejich odbornost.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy vznikla 15. listopadu 1946 na základě̌ jednoho z prvních prezidentských dekretů po obnově̌ samostatné́ Československé́ republiky. V roce 1953 byla zrušena školským zákonem a nahrazena Vysokou školou pedagogickou – Vyšší pedagogickou školou. V roce 1964 byla znovu obnovena. V jejím čele v současné době stojí děkan prof. Michal Nedělka. Fakulta přešla v roce 2021 na nové akreditace, které zásadním způsobem navyšují podíl praxe a oborových didaktik tak, aby absolvent byl co nejlépe připraven do praxe. 

Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity vznikla v roce 1946 jako pátá fakulta MU v Brně. Jedná se o vzdělávací, vědeckou a uměleckou instituci. Zaměření vědecké a umělecké činnosti fakulty vyplývá ze specifik jednotlivých kateder a ústavů a soustředí se do tří oblastí: humanitní, přírodovědné a umělecké.Posláním fakulty je připravovat kvalitní budoucí vyučující, pedagogy a pedagožky v prostředí rychle se měnící společnosti.

Začni učit! řeší akutní nedostatek pedagogů v českém školství informováním zájemců o učitelství a možnostech získání potřebné kvalifikace. Prostřednictvím projektu Zkus učit! nabízí možnost vyzkoušet si učení a v Zauč se! poskytuje podporu začínajícím učitelům. Organizace zdůrazňuje důležitost spokojených a motivovaných učitelů pro lepší české školství.

Učitel naživo je nezisková organizace s týmem expertů, která usiluje o modernizaci českého vzdělávání. Vyvinuli jsme a otestovali nové programy pro učitele a ředitele škol, které výrazně zlepšují učení dětí ve školách. Naším know-how se snažíme obohatit a proměnit veřejný vzdělávací systém, abychom naplnili naši vizi: Všechny děti se učí naplno, s radostí a rovnými šancemi a ze školy odcházejí připravené na výzvy a příležitosti 21. století.

Učitelská platforma je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Pomáháme učitelům být slyšet!

Otevřeno je hnutí studentů, učitelů a vzdělavatelů na pedagogických fakultách, které usiluje o proměnu vzdělávání budoucích učitelů. Pořádáme vzdělávací akce, pomáháme pedagogům růst a spolupracujeme na šíření dobré praxe a systémových změn.

Nadace České spořitelny cíleně podporujeme takové projekty a přístupy, které posouvají náš vzdělávací systém a motivují žáky, aby rozvíjeli své znalosti a dovednosti potřebné pro aktivní osobní i profesní život v 21. století. Hlavní misí Nadace ČS je rozvoj dětí a mladých lidí a motivace učitelů i vedení škol, aby rozvíjeli výuku založenou na kompetencích. Jádrem nadační činnosti je tvorba a šíření inovativních vzdělávacích metod a nástrojů a posilování sítě klíčových aktérů v oblasti vzdělávání.