Učitelé novému ministru školství: máme pro vás deset úkolů

Podpořit inkluzi, řešit duševní zdraví žáků či stárnoucí sborovny a nedostatek učitelů. To jsou příklady doporučení pro nového ministra školství od učitelů sdružených v Učitelské platformě. Ti připomínají i snižování nerovností ve vzdělávání a revizi vzdělávacího obsahu podle Strategie vzdělávací politiky, kterou schválila předchozí vláda před třemi lety. Učitelská platforma zároveň upozorňuje, že časté střídání ministrů školství zpomaluje potřebné změny. 

Mikuláš Bek je za posledních 16 měsíců již třetím ministrem školství a čtvrtým, který má na starosti Strategii vzdělávací politiky schválenou před třemi lety. Ta má přispět ke snižování rozdílů ve vzdělávání nebo revizi rámcového vzdělávacího programu, podlekterého se má ve školách učit. „Časté změny v čele ministerstva školství zpomalují reformy a v horším případě mohou i destabilizovat školství. Proto připomínáme novému ministru školství, na co je třeba v úřadě dále myslet,” sděluje předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.

  1. Duševní zdraví žáků

Je nutné se ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví věnovat žákům a žákyním, kteří se v důsledku covidových lockdownů a stresu ze současné situace potýkají s duševními problémy. Situace se prudce zhoršila a psychologové stále ve školách nejsou běžní.

  1. Veřejná podpora ředitelů a učitelů

Je potřeba se postavit za učitele a ředitele. Ministr školství má aktivně vyjednávat o finance pro svůj resort, ne čekat, co mu ministr financí přidělí.

  1. Podpora inkluze

Záměr stabilizovat profesi asistentů pedagoga je správný. Avšak plánovaná parametrizace asistentů přináší také snahu o zastropování jejich počtu podle velikosti školy poškodí ty, které se inkluzi dlouhodobě věnují, a mají tak ve škole více dětí vyžadujících potřebnou podporu. 

  1. Podpora mateřských škol

I když veškerá data ukazují, že na úspěšnost jedince v dospělosti má významný vliv vzdělávání v mateřské škole, je stále podpora mateřských škol nedostatečná. Měla by být obnovena pozice zástupce ředitelky či ředitele v trojtřídních MŠ a malotřídních ZŠ.

  1. Podpora školních poradenských pracovišť

Metodici prevence jsou nezbytnou a stále více vytěžovanou specializační pozicí na školách. Potřebují je žáci, zákonní zástupci, pedagogové, spolupracují s OSPOD a ŠPZ. Přitom metodici prevence vykonávají tuto časově náročnou činnost nad rámec své učitelské práce, bez snížení základního úvazku.

  1. Pozice sociálního pedagoga

Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí je potřeba definovat náplň práce a shodnout se na kvalifikačních předpokladech pracovníků, kteří by měli pokrývat prostor mezi školou, rodinou a dalšími službami a budou pomáhat žákyním a žákům z ohrožených rodin.

  1. Stárnutí sboroven a nedostatek učitelů

Již na mnoha místech je enormní nedostatek učitelů a některé předměty nemá kdo učit. Situace se s rostoucím věkem učitelek a učitelů zhoršuje. Na rozdíl od jiných profesí nelze učitelky a učitele přivézt ze zahraničí či zaměstnat distančně.

  1. Reforma pregraduální přípravy učitelů

Je nutné pokračovat v reformě vzdělávání na pedagogických fakultách a fakultách vzdělávajících učitele. Je nutné zajistit finanční podmínky pro vyšší počet praxí a pokud chceme mít jistotu, že budoucí učitele učí na vysokých školách ti nejlepší, je nutné jim dát perspektivu důstojného platu.

  1. Věnovat  pozornost výběru ředitelů škol a jejich podpoře

Ministerstvo školství by mělo věnovat větší pozornost konkurzům na ředitele a  metodicky pomáhat zřizovatelům s jejich výběrem. Zároveň je důležité ředitelům snížit provozně-hospodářské povinnosti, aby se mohli více věnovat pedagogickému leadershipu, vedení výuky a jejímu zkvalitňování.

  1. Diskuze o CERMATu

U jednotných přijímacích zkoušek a státních maturit je potřeba vyhodnotit jejich dopad v souladu se vzdělávacími cíli. Pak je nutné se buď za CERMAT postavit, nebo navrhnout změnu testování či změnit roli CERMATu.