Pozvánka na náhradní a řádnou členskou schůzi

Výkonný výbor Učitelské platformy svolává v souladu s ustanovením § 257 zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, na pondělí 20. března 2023 od 19 hodin náhradní členskou schůzi spolku. Schůze se uskuteční online prostřednictvím platformy MS Teams. Program členské schůze:

 1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti členské schůze
 2. Volba předsedy hlasovací komise, skrutátora a zapisovatele
 3. Přijetí nového úplného znění stanov spolku
 4. Závěr (ukončení schůze je plánováno na 19:30 hodin)

Výkonný výbor na tomto místě konstatuje, že se náhradní zasedání členské schůze koná pro neusnášeníschopnost řádného zasedání členské schůze konaného dne 6. 3. 2023, uskutečněného online prostřednictvím platformy MS Teams. O prolink si můžete napsat na info@ucitelskaplatforma.cz.

Pozvánka na členskou schůzi

Výkonný výbor Učitelské platformy Vás zve na druhou pravidelnou členskou schůzi v roce 2023, která se bude konat na stejném odkazu jako schůze náhradní, a to v pondělí 20. března 2023 od 19:30 hodin. Program členské schůze:

 1. Zahájení a prezence
 2. Představení programu
 3. Informace o volbách do výkonného výboru, etické komise a doplňovacích volbách do revizní
  komise
 4. Diskuze (své podněty posílejte prostřednictvím tohoto formuláře:
  https://forms.gle/tKwfz46HbuK9iuDi8)
 5. Závěr (ukončení schůze je plánováno na 21:00 hodin)

O prolink si můžete napsat na info@ucitelskaplatforma.cz.

Těšíme se na Vás,
Petra Mazancová, Michal Kaderka, Slávek Hora, Jitka Kadrmasová.