Členská schůze 6. 3. 2023

Pozvánka na členskou schůzi spolku Učitelská platforma, z. s.

IČ: 066 16 275, se sídlem Husníkova 2087/24, Stodůlky, 158 00 Praha 5, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 69402

(dále jen „Spolek“)

Výkonný výbor Spolku svolává členskou schůzi Spolku na den 6. března 2023 v 19:00 hodin, která se uskuteční online prostřednictvím programu platformy Teams. Pokud se chcete na členskou schůzi připojit, napište na email: info@ucitelskaplatforma.cz.

1.         Zahájení a ověření usnášeníschopnosti členské schůze

2.         Volba předsedy, skrutátora a zapisovatele

3.         Hlasování o novém úplném znění stanov Spolku

4.         Závěr

Pro případ, že se členské schůze nemůžete zúčastnit, můžete předat své hlasovací právo prostřednictvím plné moci jinému členovi Učitelské platformy. Jeden člen může přijmout plné moci od neomezeného počtu absentujících členů.

V Žalhosticích dne 19. 2. 2023

Mgr. Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy, z. s.