Učitelé: Ministerstvo školství v návrhu nového nastavení pozice asistenta pedagoga nezohlednilo podněty odborných asociací

Jistota a stabilita pozice asistentů pedagoga, ale i ohrožení podpory všem potřebným žákům ve školách. Obojí přináší návrh ministerstva školství, kterým chce mimo jiné zastropovat počet asistentů ve školách. Ministerstvo školství nezohlednilo připomínky Asociace pracovníků speciálně pedagogických center a Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden. Návrh je v rozporu i s mezinárodními úmluvami. 

V současné době probíhá inkluze žáků úspěšně zejména proto, že se školy naučily asistenty pedagoga při výuce využívat ve prospěch nejen samotných znevýhodněných žáků, ale i ve prospěch třídy. Proces označovaný jako „parametrizace asistentů pedagoga“ si klade za cíl vytvořit na všech školách stabilní pozice asistentů, nicméně při stanovování počtu asistentských úvazků bude rozhodující velikost školy namísto počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a  skutečnosti, kolik dětí v dané škole skutečně podporu potřebuje.

Podle analýz, které si dělají na základě návrhu předloženého ministerstvem školství ředitelé škol, zhorší reforma ve vysokém procentu případů situaci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami snížením celkového počtu asistentů pedagogů a jejich přerozdělením na základě velikosti škol. „Snížení počtu asistentů pocítí zejména školy vstřícné k inkluzi a malé školy. Tím se zhorší situace celých tříd, v nichž jsou tyto děti zařazeny,” sděluje ředitelka brněnské základní školy Filipka Ruth Konvalinková.

V rámci meziresortního připomínkování letos v lednu uvedly Asociace pracovníků speciálně pedagogických center a Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden připomínky, které však ministerstvo školství v současném návrhu pro vládu nezapracovalo. Obě profesní organizace proto vydaly společné stanovisko, kde uvádějí, jaké problémy ve školách mohou nastat, a doporučily, jak dále postupovat při hledání vyhovujícího postavení asistentů pedagoga a jejich množství.

„Reforma může spustit i vlnu odchodů dlouhodobě přetížených učitelů ze škol a výrazně zhoršit vstřícnost celé společnosti k inkluzi jako takové,” doplňuje Ruth Konvalinková. Podle některých odborníků je současný návrh i v rozporu s Úmluvou o právech dítěte (OSN, 1989), Světovou deklarací vzdělání pro všechny (tzv. Jomtiemská deklarace, 1990) či Salamanskou deklarací (UNESCO, 1994). Ty jsou však nedílnou součástí českého právního řádu.

Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: twitter.com/ucitele
Facebook: facebook.com/ucitele
Instagram: instagram.com/ucitelskaplatforma/
LinkedIn: linkedin.com/company/ucitele

Učitelská platforma má téměř 1 700 členů a je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí. Partnery Učitelské platformy jsou i spolek Výluka a redakce Řízení školy.