Pozvánka na členskou schůzi spolku Učitelská platforma, z. s.

IČ: 066 16 275, se sídlem Husníkova 2087/24, Stodůlky, 158 00 Praha 5, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 69402 (dále jen „Spolek“)

Výkonný výbor Spolku svolává členskou schůzi Spolku na den 13. února 2023 v 20:00 hodin, která se uskuteční online prostřednictvím programu Zoom.

1.         Zahájení a ověření usnášeníschopnosti členské schůze

2.         Volba předsedy, skrutátora a zapisovatele

3.         Hlasování o novém úplném znění stanov Spolku

4.         Závěr

Přílohy:

Příloha č. 1:    Nové úplné znění stanov Spolku

V Žalhosticích dne 29. 1. 2023

Mgr. Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy, z. s.