Učitelé: Otevřený dopis ministru školství Vladimíru Balašovi k zastropování počtu asistentů pedagoga ve školách

Vážený pane ministře,

v uplynulých několika měsících byla Učitelská platforma přizvána k diskuzi o připravované úpravě systému financování asistentů pedagoga – parametrizaci podle předem stanovených kritérií. 

V současné době probíhá inkluze žáků s potřebou vyššího stupně podpůrných opatření relativně úspěšně právě proto, že se školy naučily asistenty pedagoga při výuce využívat ve prospěch nejen samotných znevýhodněných žáků, ale ve prospěch třídy, jejího studijního výkonu a třídního klimatu jako celku. Proces označovaný jako „parametrizace asistentů pedagoga“ si klade za cíl vytvořit na všech školách stabilní pozice asistentů, jejichž množství se však bude odvozovat nikoli od reálné potřeby školy (nyní se odvíjí od množství inkludovaných dětí v dané škole), nýbrž od její velikosti, bez zohlednění nebo jen s malým přihlédnutím k tomu, kolik dětí s potřebou podpory asistentem pedagoga v dané škole je.

Z kusých informací, které máme k dispozici, vyplývá, že počty asistentských pozic, o nichž se uvažuje, by znamenaly dramatické snížení počtu asistentů ve školách, a to zejména v malých školách, které mají často zařazeno velké procento dětí s potřebou podpory. Samozřejmě chápeme ekonomické přínosy takového postupu (na školách by již s nárůstem počtu inkludovaných dětí nepřibývali další asistenti) a přínos parametrizace pro stabilitu profese asistenta pedagoga, upozorňujeme však, že jakákoliv parametrizace je v rozporu s individualizací jako základním pilířem moderní pedagogiky, s programovým prohlášením vlády a platnou právní úpravou. Školský zákon v § 16 totiž zakotvuje právní nárok dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na poskytnutí takových podpůrných opatření (tj. mimo jiné i podporu asistenta pedagoga), která potřebují ke svému vzdělávání. 

Také mezinárodní úmluvy, jimiž je Česká republika vázána a jsou součástí jejího právního řádu, zakotvují nárok na vzdělávání bez diskriminace a případnou individuální podporu. Parametrizace počtu asistentů pedagoga jsou tak v rozporu s Úmluvou o právech dítěte (OSN, 1989), Světovou deklarací vzdělání pro všechny (tzv. Jomtiemská deklarace, 1990) či Salamanskou deklarací (UNESCO, 1994).

Systém inkluzivních opatření zavedených po roce 2016, který velmi obtížně nacházel cestu nejen k pedagogům, ale především k laické veřejnosti, by se parametrizací takřka rozpadl. Zároveň by byla zpochybněna myšlenka, že je ve vzdělávání potřeba pomoci nejslabším i nadaným. Úspěšná inkluze, tak jak ji praktikuje již mnoho škol, je na asistentech a jejich promyšleném využití postavena a v podstatě je na nich závislá. Zdůrazňujeme, že asistenti pedagoga ve výuce nejsou přínosem jen pro žáky se znevýhodněním, ale také žáky intaktní a žáky nadané.

České školy se stále zotavují z téměř dvouletého období plného různých omezení, jež nepříznivě ovlivnilo nejen znalosti a dovednosti žáků, ale také v mnohých případech jejich psychickou kondici i fungování třídních kolektivů. Další zátěž pak přináší současná geopolitická situace a příliv válečných uprchlíků. Nárůst počtu žáků ve třídách a výrazně zvýšená potřeba pomoci žákům s odlišným mateřským jazykem rozhodně nepřejí plánovanému omezení podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Proto Vás chceme požádat o zvážení zahájeného procesu změny. Zároveň žádáme o zveřejnění uvažovaných změn a o otevření transparentní diskuze tak, aby se pedagogická veřejnost mohla s nastavovanými kritérii parametrizace seznámit, připravit se případně na jejich dopad, a především se pokusit v této vážné situaci nastavené parametry modifikovat ve prospěch dětí vzdělávaných v České republice pro budoucnost nás všech.

Otevřený dopis je sepsán s podporou České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV).

S pozdravem, Učitelská platforma

Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: twitter.com/ucitele
Facebook: facebook.com/ucitele
Instagram: instagram.com/ucitelskaplatforma/
LinkedIn: linkedin.com/company/ucitele

Učitelská platforma má téměř 1 700 členů a je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí. Partnery Učitelské platformy jsou i spolek Výluka a redakce Řízení školy.