Stanovisko organizací Učitel naživo, Učitelská platforma, Otevřeno a Začni učit! ke jmenování Vladimíra Balaše ministrem školství

Ministra školství Petra Gazdíka, který k 30. červnu 2022 podal demisi na svou funkci, od července nahradí poslanec za hnutí STAN a ústavní právník Vladimír Balaš. Organizace Učitel naživo, Učitelská platforma, Otevřeno a Začni učit! připomínají, že ve školství je klíčová kontinuita a tudíž věří, že nový ministr naváže na své předchůdce v klíčových reformách a projektech v oblasti přípravy a podpory učitelů i ředitelů, které jsou zásadní pro zkvalitnění celého vzdělávacího systému. Jedná se především o Reformu pregraduální přípravy učitelů, novelu zákona o pedagogických pracovnících   a podporu pedagogického leadershipu.

Vladimír Balaš nastupuje do úřadu  turbulentním období,  kdy  začíná české předsednictví v  Radě EU  a v polovině července končí zápis ukrajinských žáků do českých škol, tudíž se naplno rozjede jejich integrace s ohledem na kapacity škol. Integrace ukrajinských žáků je velkou výzvou, ale zároveň příležitostí, která bude vyžadovat systematické nadresortní řízení a podporu pedagogických i nepedagogických pracovníků ve školách. Pro kvalitu českého vzdělávání je však žádoucí, aby nový ministr pokročil rovněž v implementaci změn a reforem, které započaly v uplynulých letech, a navázal tak na své dva předchůdce. Pro implementaci Strategie 2030+ a prosazení důležitých změn je potřebná kontinuita. Připomínáme proto tři klíčové oblasti, kterým by se měl nový ministr věnovat:

Reforma pregraduální přípravy učitelů. Jedná se o největší reformu v oblasti přípravy učitelů na MŠMT od sametové revoluce a zásadní milník ve spolupráci ministerstva, fakult vzdělávajících učitelé, neziskového sektoru a dalších aktérů ve vzdělávání. Cílem je do roku 2024 výrazně proměnit podobu praxí studentů učitelství, podpořit inovace jejich přípravy a rozvoj oborových didaktik. Očekávanými výstupy jsou mj. vytvoření kompetenčního profilu absolventa učitelství, který má stanovit, jaké kompetence má mít kvalifikovaný učitel, a zakotvení pozice provázejícího učitele jako kariérního stupně pro zkušené učitele. Dosažení cílů reformy povede k zatraktivnění učitelské profese a prevenci nedostatku učitelů v ČR.

Novela zákona o pedagogických pracovnících, kterou má MŠMT brzy předložit vládě. Ta obsahuje řadu smysluplných a potřebných změn pro ředitele, učitele a žáky. Konkrétně se jedná
o zavedení adaptačního období, ukotvení uvádějícího, provázejícího i třídního učitele a garanci platů pedagogických pracovníků navázáním na průměrnou mzdu v ČR. Tato opatření jsou důležitá pro prevenci odchodů ze školství, a tudíž nedostatku učitelů v tuzemsku. Oproti původnímu návrhu novely z minulého volebního období ovšem ta současná téměř nepracuje s podpůrnými pedagogickými profesemi. Je nutné novelu schválit a začít pracovat na implementaci změn do praxe, včetně úprav prováděcích předpisů a nastavení systémové podpory podpůrným pedagogickým pracovníkům jako jsou školní psychologové či speciální pedagogové.

● Podpora pedagogického leadershipu u ředitelů v souladu se Strategií 2030+ a Programovým prohlášením vlády. Ředitelé nastavují kulturu a vizi školy, a mají tak velký vliv jak na profesní růst učitelů, tak na kvalitu učení všech žáků ve škole. Pedagogické vedení školy však není v ČR systémově uchopeno, standard studia pro ředitele škol a školských zařízení se mu nevěnuje dostatečně. Čeští ředitelé oproti svým kolegům v Evropě v důsledku pociťují, že nejsou dostatečně vzděláváni v oblasti pedagogického leadershipu. To se má změnit kvalifikačním studiem Lídr školy pro ředitele, které MŠMT připravuje společně s NPI ČR a organizací Učitel naživo.

Kontakty:
Kateřina Konrádová, vedoucí Advokačního týmu Učitele naživo, +420 774 625 813
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy, +420 608 448 978
Markéta Popelářová, vedoucí politického programu Otevřena, +420 732 670 077
Sandra Ort Feyglová, místopředsedkyně Výluka, z.s., stojící za platformou Začni učit!, +420 774 867 876)

Učitelská platforma má přes 1 500 členů a je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí. Partnery Učitelské platformy jsou i spolek Výluka a redakce měsíčníku Řízení školy.