Stanovisko organizací Učitel naživo, Učitelská platforma, Otevřeno a Začni učit! k návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících

Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy na konci února vložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb. Organizace Učitel naživo, Učitelská platforma, Otevřeno a Začni učit! se již v lednu shodly na pěti prioritách, které by novela měla obsahovat. Nyní se organizace seznámily s navrhovaným zněním novely zákona a níže uvádí své připomínky k jednotlivým opatřením:

Obecně novelu zákona vítáme, jelikož obsahuje řadu smysluplných a potřebných změn pro ředitele, učitele a žáky.

Konkrétně se jedná o zavedení adaptačního období, ukotvení uvádějícího, provázejícího i třídního učitele a garanci platů pedagogických pracovníků navázáním na průměrnou mzdu v ČR.

Oproti původnímu návrhu z minulého volebního období ovšem téměř nepracuje s podpůrnými pedagogickými profesemi.

  • Mezi pedagogické pracovníky přibude školský logoped, ale nadále mezi nimi chybí sociální pedagog.

Návrh novely zákona nově zavádí jako samostatné regulované povolání školského logopeda (tedy speciálního pedagoga vykonávajícího specializovanou logopedickou činnost). V návrhu však chybí legislativní ukotvení pozice „sociálního pedagoga“, které je nezbytným předpokladem pro žádoucí stabilní financování této pozice ze státního rozpočtu. Sociální pedagog má klíčovou roli, jelikož systémově pokrývá prostor mezi školou, rodinou a dalšími službami a orgány, které se věnují žákům z ohrožených rodin. Tato role je o to klíčovější s ohledem na vzrůstající nerovnosti napříč žáky v důsledku pandemie covid-19.

  • Potřebujeme stabilní systémové financování pozic školního psychologa, školního speciálního pedagoga a školního sociálního pedagoga ze státního rozpočtu.

V současnosti jsou školní psychologové, školní speciální pedagogové a školní sociální pedagogové financováni nesystémově (zejm. z evropských fondů), popř. je jejich financování vázáno na podpůrná opatření žákům se SVP. Tito odborníci jsou tak v pozici sociální i pracovní nejistoty, a ze školství proto často odcházejí. S ohledem na význam těchto pozic a jejich nedostatek je potřeba přijmout legislativní změny, které těmto pozicím zajistí financování systémové. Apelujeme proto na konkrétní návrh řešení této otázky ze strany MŠMT a zároveň na legislativní ukotvení pozice sociálního pedagoga (viz předchozí bod).

  • Souhlasíme s legislativním ukotvením pozice provázejícího učitele. Stále ovšem chybí ukotvení jeho podpory.

V návrhu novely zákona je definována pozice provázejícího učitele. Ukotvení této klíčové role pro kvalitu praxí studentů učitelství představuje zásadní předpoklad pro zkvalitnění učitelské přípravy, tudíž opatření zcela podporujeme. Samotné ukotvení a vymezení činnosti této pozice ovšem nezajistí provázejícím učitelům potřebné podmínky ke kvalitnímu výkonu jejich práce. Požadujeme proto, aby již na úrovni zákona o pedagogických pracovnících byla stanovena jejich nezbytná podpora ve formě požadavku na absolvování přípravného studia a snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti. Nebude-li tato zásadní podpora stanovena zákonem, je nezbytné ji zaručit alespoň na úrovni prováděcích předpisů.

  • Vítáme zákonné vymezení adaptačního období a uvádějícího učitele. Stále ovšem chybí ukotvení jeho podpory.

Začínajícím učitelům má být díky návrhu novely nově garantována doba 2 let adaptačního období, během které škola tyto učitele podporuje, a to zejména tím, že jim určí uvádějícího učitele, jehož pozici a činnost zákon nově ukotvuje. Ukotvení uvádějícího učitele vítáme, zároveň však požadujeme, aby již na úrovni zákona o pedagogických pracovnících byla stanovena jejich nezbytná podpora ve formě požadavku na snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti, která jim umožní poskytnout začínajícím učitelům skutečně kvalitní podporu. Nebude-li tato zásadní podpora stanovena zákonem, je nezbytné ji zaručit alespoň na úrovni prováděcích předpisů.

  • Oceňujeme ukotvení pozice třídního učitele.

Návrh novely vyjasňuje obsah činností třídního učitele, které jsou ohodnoceny zvláštním příplatkem dle zákoníku práce. Třídní učitelé jsou klíčoví pro vytvoření bezpečného prostředí a dobrého klimatu ve třídách, proto tuto legislativní změnu podporujeme.

  • Vítáme navázání platů pedagogických pracovníků na průměrnou mzdu v ČR.

Novela navrhuje doplnit školský zákon o závazek minimálního objemu finančních prostředků určeného na platy všech pedagogických pracovníků. Má dojít k navázání rozpočtovaných průměrných platů pedagogických pracovníků k průměrné mzdě v ČR vedoucí ke garanci odměňování pedagogických pracovníků v průměru na úrovni 130 % průměrné mzdy v ČR. Plat pedagogických pracovníků v regionálním školství má díky tomu dlouhodobě dosahovat v průměru minimálně 130 % průměrné mzdy v ČR, přičemž nadále bude mít vláda možnost rozhodnout o konkrétní výši platových tarifů a jejich struktuře a ředitel pak bude mít nadále možnost rozhodnout, jak přidělený objem finančních prostředků pro činnost školy nebo školského zařízení využije. Toto opatření vítáme, protože přinese stabilitu a vidinu odpovídajícího výdělku v době rostoucí inflace pro stávající pedagogy.

Kontakty:
Kateřina Konrádová
, vedoucí Advokačního týmu Učitele naživo, +420 774 625 813
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy, +420 608 448 978
Markéta Popelářová, vedoucí politického programu Otevřena, +420 732 670 077
Jana Fryzelková, předsedkyně Výluka, z.s., stojící za platformou Začni učit!, +420 773 692 530